Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Kosakowo

INFORMACJA OGÓLNA

 • Administratorem danych osobowych jest Kosakowskie Centrum Kultury adres do korespondencji Pierwoszyno 81-198, ul. Kaszubska 11, e-mail: kontakt@kosakowskiecentrumkultury.pl  Inspektorem ochrony danych jest Patrycja Lorenz-Rożniecka, e-mail: patrycja@3city-it.pl
 • Państwa dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa , w przypadku prawnie uzasadnionego interesu placówki oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie dokumentacji związanej z pracą placówki.
 • Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany
  w przepisach prawa, w szczególności zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 • Państwa dane przekazywane będą pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym takim jak: Urząd Gminy Kosakowo, Kuratorium Oświaty, itp.
 • W związku z wykorzystaniem takich serwisów jak Facebook lub Youtube dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu: 
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kosakowskie Centrum Kultury
Kaszubska 11, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo
Tel. 58 573 77 77
NIP: 587-170-94-83
REGON: 366462553
kontakt@kulturakosakowo.pl
www.facebook.com/kulturakosakowo

©2023 kulturakosakowo.pl

Skip to content