Kosakowskie Centrum Kultury

Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Kosakowo

Search
Close this search box.
KCK » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

STAN DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Kosakowskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kosakowskiego Centrum Kultury https://kulturakosakowo.pl/

 

Dane teleadresowe jednostki: Kosakowskie Centrum Kultury
Pierwoszyno, ul. Kaszubska 11; 81-198 Kosakowo
e-mail: kontakt@kulturakosakowo.pl
tel. (+48) 58 573 77 77

 

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2017 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 06.04.2023 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 1. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części opublikowanych zdjęć lub grafik,
 2. Niektóre załączniki w formacie PDF, DOC nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
 3. Załączniki w formie skanów dokumentów, pochodzące głównie od podmiotów zewnętrznych przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej,
 4. Materiały multimedialne nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

 

WYŁĄCZENIA:

 1. Materiały multimedialne, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy
  o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 2. Treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu oraz nieaktualne.
 3. Oświadczenie sporządzono dnia 14.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

TRYB DOSTĘPNOŚCI:

 1. Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 2. Wersję kontrastową,
 3. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 4. Wyróżnienie odnośników,
 5. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.
 6. Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • W prawej części strony jest umiejscowiona specjalna ikonka wspierająca z opcją zmiany wielkości czcionki, zmianą kontrastu strony.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Świercz adres poczty elektronicznej kontakt@kulturakosakowo.pl lub tel. (+48) 58 573 77 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

STAN DOSTĘPNOŚCI ARCHIEKTONICZNEJ

Kosakowskie Centrum Kultury obejmuje sześć budynków oraz scenę plenerową w różnych lokalizacjach gminy Kosakowo:

Budynek w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 11, 81-198 Pierwoszyno:

 1. budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
  w poruszaniu się,
 2. do budynku prowadzi  główne wejście dostosowane dla osób poruszających się na wózkach,
 3. przy budynku znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej,
 4. budynek jest dwu kondygnacyjny bez windy i urządzeń umożliwiających ułatwienie
  w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym po piętrach,
 5. budynku na parterze znajduje się foye, toalety (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), sala główna, oraz pomieszczenia administracyjne, na pierwszym piętrze znajdują się sale wykładowe oraz pomieszczenia biurowe,
 6. wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku, w Sekretariacie, po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Sekretariatu,
 7. korytarze i foye umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 8. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 10. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 11. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 12. przed budynkiem wyznaczony jest plac parkingowy, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Świetlica Sołecka w Suchym Dworze, ul. Jana Ch. Paska 6, 81-198 Suchy Dwór:

 1. budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się,
 2. wszystkie wejścia dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach,
 3. najbliższy przystanek autobusowy, komunikacji miejskiej oddalony jest ok 250 m,
 4. budynek jest jednokondygnacyjny parterowy bez schodów,
 5. w budynku znajduje się hol, toalety (w tym toaleta dla niepełnosprawnych), sala główna, sala dydaktyczna, pomieszczenia gospodarcze,
 6. w całym budynku jest możliwość swobodnej komunikacji i poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 9. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 10. przed budynkiem jest są miejsca parkingowe, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Scena plenerowa w Mechelinkach, ul. Nadmorska 26, 81-198 Mechelinki:

 1. budynek jak i teren  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się,
 2. przystanek autobusowy komunikacji miejskiej oddalony jest ok 300 m,
 3. dojazd do sceny umożliwiony jest przez podjazd dla aut,
 4. widownia jak i scena nie umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 5. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 6. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 7. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 8. na teren sceny można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 9. przed sceną brak jest placu parkingowego, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
 10. brak toalety, podczas imprez toaleta (typu toitoi) dla niepełnosprawnych jest dostawiana przy obiekcie

 

Świetlica Sołecka w Mechelinkach, ul. Nadmorska 34, 81-198 Mechelinki:

 1. budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
  w poruszaniu się,
 2. wejście nie jest dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach, wysoki próg
 3. najbliższy przystanek autobusowy, komunikacji miejskiej oddalony jest ok 0,5 km,
 4. budynek jest jednokondygnacyjny parterowy bez schodów,
 5. w budynku znajduje się korytarz, 2x szatnia, toalety (brak toalety dla niepełnosprawnych), sala główna, pomieszczenie administracyjne,
 6. w budynku jest możliwość swobodnej komunikacji i poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 7. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 8. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 9. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 10. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 11. 50 m od budynku jest plac parkingowy, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Dom Kaszubski w Dębogórzu, ul. Pomorska 18, 81-198 Dębogórze:

 1. budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
  w poruszaniu się,
 2. wejście boczne na salę widowiskową jest dostosowane dla osób poruszających się na wózkach,
 3. pozostałe wejścia do budynku nie są przystosowane dla osób z trudnościami
  w poruszaniu się,
 4. najbliższy przystanek autobusowy, komunikacji miejskiej znajduje się przy budynku,
 5. budynek jest jednokondygnacyjny parterowy ze schodami, gdyż pomieszczenia znajdują się na różnych wysokościach,
 6. w budynku znajduje się korytarz, toalety (brak toalety dla niepełnosprawnych), sala główna, pomieszczenie administracyjne, sale dydaktyczne,
 7. w budynku brak możliwość swobodnej komunikacji i poruszanie się osób niepełnosprawnych z powodu braku najazdów, wind,
 8. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 9. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 10. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 11. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 12. przy budynku jest plac parkingowy, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Świetlica Sołecka Dębogórze Wyb., ul. Długa 16, 84-230 Dębogórze Wyb.:

 1. budynek  jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności
  w poruszaniu się,
 2. pomieszczenia znajdują się na tzw. wysokim parterze, na który prowadza schody wraz z najazdem dla osób niepełnosprawnych,
 3. najbliższy przystanek autobusowy, komunikacji miejskiej znajduje się ok 0,5 km
  od budynku,
 4. w budynku znajduje się korytarz, toalety (brak toalety dla niepełnosprawnych), sala główna, pomieszczenie gospodarcze,
 5. w budynku brak możliwość swobodnej komunikacji i poruszanie się osób niepełnosprawnych z powodu wąskich drzwi wewnątrz budynku,
 6. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 7. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 9. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 10. przy budynku jest plac parkingowy, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 

Świetlica Sołecka w Kazimierzu, ul. Majowa 21, 84-230 Kazimierz:

 1. budynek  nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się,
 2. pomieszczenia znajdują się na piętrze, na który prowadzą strome schody,
 3. najbliższy przystanek autobusowy, komunikacji miejskiej znajduje się ok 0,5 km od budynku,
 4. w budynku znajduje się korytarz, toalety (brak toalety dla niepełnosprawnych), sala główna, pomieszczenie gospodarcze,
 5. w budynku brak możliwość swobodnej komunikacji i poruszanie się osób niepełnosprawnych,
 6. w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub
  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 7. nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,
 8. w budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu),
 9. do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 10. przy budynku jest plac parkingowy, bez miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

KOSAKOWSKIE CENTRUM KULTURY
ul. Kaszubska 11, Pierwoszyno
81-198 Kosakowo
tel. 58 573 77 77
e-mail: kontakt@kulturakosakowo.pl
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek: 08:00 – 16:00

kosakowo logo tagline kulturalna kopia